தினசரி வர்த்தகம் விருப்பத்தேர்வு மூலோபாயம் -

16 பி ப் ரவரி. வர் த் தகம் செ ய் பவர் கள் அன் றா டம் இதழ் களை ப் படி த் து, தி னசரி வர் த் தகத் து டன் சம் பந் தப் படு த் து வதை வழக் கப் படு த் தி க் கொ ள் ள.

26 மா ர் ச். இரண் டா வது, தி னசரி பங் கு வர் த் தகம் செ ய் பவர் கள் நீ ண் ட கா ல மு தலீ டு கள் அவ் வளவு லா பம் தரா து என் கி றா ர் கள்.
அவர் கூ ட தி னசரி வர் த் தகத் தை நன் றா கத் தெ ரி ந் து, அதன் போ க் கி ல் வர் த் தகம் மே ற் கொ ள் பவர் களா ல் மட் டு மே பணத் தை சம் பா தி க் க. 26 பி ப் ரவரி. Like/ Comments/ Share. பரஸ் பர நி தி களோ.

பங் கு சந் தை யி ல் தி னசரி வர் த் தகத் தி ல் target மற் று ம் stoploss எப் படி வை க் கவே ண் டு ம் மற் று ம் வர் த் தகத் தி ல் பி ன் பற் றவே ண் டயவை. தினசரி வர்த்தகம் விருப்பத்தேர்வு மூலோபாயம்.


Feedbacks & contact to: com WhatsApp Number: Thanks for watching. 1 செ ப் டம் பர்.

Tamil Stock Market. 6 அக் டோ பர்.

தனசர-வரததகம-வரபபததரவ-மலபயம