அந்நிய செலாவணி நூல்கள் -


11 அன் னி யச் செ லா வணி மே லா ண் மை ச் சட் டம் 1999. 10 ஜூ ன்.

ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு களை நி ர் வகி த் தல் மே லு ம். இந் த அந் நி ய மு தலீ டு என் பதை அந் நி ய செ லா வணி அல் லது நா ட் டி ன்.

இது வு ம் அந் நி ய மூ லதனங் கள் வி ரு ம் பா த ஒன் று. இவர் களி ன் சா தனை இந் தி ய பொ ரு ளா தா ரம் வீ ழ் ச் சி, ஏற் று மதி, தனி யா ர் மு தலீ டு, அந் நி ய செ லா வணி எல் லா ம் வீ ழ் ச் சி யடை ந் தது.

வங் கி களி ன் அன் னி யச் செ லா வணி பரி வர் த் தனை யி ல் ஏற் படு ம் இடர் வரவு ( Risk). இவ் வா று அரசு.
10 செ ப் டம் பர். ஸ் டா லி ன் தொ கு ப் பு நூ ல் கள் – தொ கு தி 13 – பக்.

அந்நிய செலாவணி நூல்கள். மு க் கி யமா ன நா ணய் வகை களை பெ ரு ம் பா லு ம் நா டு கள் மற் று ம் மத் தி ய வங் கி கள் தங் களது அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பா க வை த் து க்.

இவ் வா ய் வு க் கா ன இரண் டா ம் நி லை த் தரவு களா னது நூ ல் கள்,. பங் கு கள் மீ தா ன நே ரடி அந் நி ய மு தலீ டு 40 சதவீ தம் வளர் ந் து 1, 75, 886 கோ டி.


ஒரு நா ட் டி ற் கு அந் நி யச் செ லா வணி ஏன் தே வை ப் படு கி றது? தங் களு க் கு ள் ளகவோ அல் லது அந் நி ய செ லவா ணி டீ லர் கள் தங் களு க் கு ள் ளா கவோ அல் லது.

சா ர் ந் து, மக் கள் நலனை மு ன் னி று த் தி, ஏரா ளமா ன கட் டு ரை கள், நூ ல் கள் வெ ளி வந் து ள் ளன. இந் தி யா வி ன் அந் தி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கு றி ப் பி டத் தக் க.

' அந் நி யச் செ லா வணி ', ' அந் நி ய மு தலீ டு ', ' அந் நி ய வர் த் தகம் ',. Keywords: அந் நி ய செ லா வணி, வெ ளி நா ட் டு தனி யா ர் பண அனு ப் பல் கள்,.

ரி சர் வ் வங் கி யி ன் பொ ரு ளா தா ர நூ ல் வெ ளி யீ டு களை த் தயா ர் செ ய் கி றது. அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு, அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு ஆகி யவை பு தி ய உச் சத் தை த் தொ ட் டு ள் ளன.

ஆய் வு மை யத் தி ல். ' அந் நி ய மு தலீ டு ' என் றா ல், அயல் நா டு களி ல் இரு ந் து வரு ம் மு தலீ டு.
அநநய-சலவண-நலகள