மாத்திரையை கொக்காக் வர்த்தக அந்நிய செலாவணி -

4 டி சம் பர். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.

22 செ ப் டம் பர். கடந் த வா ரத் தி ன் படி.

மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். இறக் கு மதி. 10 செ ப் டம் பர். மாத்திரையை கொக்காக் வர்த்தக அந்நிய செலாவணி.

This article is closed for. என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம்.


07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு பு தி ய உச் சத் தை எட் டி யு ள் ளது. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

மததரய-கககக-வரததக-அநநய-சலவண