பங்குச் சந்தையில் விருப்பங்களை வர்த்தகம் செய்தல் -


30 மணி க் கு பி றகு அதி கரி க் க து வங் கி யது. பங் கு ச் சந் தை யி ல், சி றி ய தனி நபர் பங் கு.
அறி மு கம். அப் படி கவனத் து டன் வணி கம் செ ய் தல் தா ன் கமா டி ட் டி சந் தை யி ல் லா பத் தி னை ஈட் ட மு டி யு ம்.

This includes cookies from third party social media websites and ad networks. இந் தி ய நி தி யி யல் வழி மு றை களி ல் பங் கு ப் பத் தி ரச்.

அடி ப் படை ப் பொ ரு ளா தா ர பி ரச் சி னை கள் எல் லை யற் ற மனி த. பங்குச் சந்தையில் விருப்பங்களை வர்த்தகம் செய்தல்.

சந் தை ப் பொ ரு ளா தா ரமொ ன் றி ற் கு ம் கட் டளை களா ல் வழி நடத் தப் படு ம். ஆரம் ப பொ து வி டு ப் பு கள் ( Initial public offering, அல் லது IPO), " பொ து வி டு ப் பு கள்.

வி யா பா ரம். We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

மு ம் பை, தே சி ய பங் கு ச் சந் தை களி ல் ஏற் ற இறக் கமா க இரு ந் து கு றி யீ ட் டு எண் கள் கா லை 11. Aug 03, · இந் த வகை யி ல் பங் கு சந் தை யி ல் வர் த் தகம் செ ய் கி றவர் களி ன் ஒரே கு றி க் கோ ள், வி லை கூ டி யது ம் இந் த பங் கை வி ற் று லா பம் பா ர் த் து வி ட வே ண் டு ம் என் பது தா ன்.

பஙகச-சநதயல-வரபபஙகள-வரததகம-சயதல