உச்சரிப்பு விதிகள் -

Post navigation ← உச் சரி ப் பு வி தி கள் உச் சரி ப் பு வி தி கள். English Spelling Rules!
ஒலி யன் என் பது தமி ழி ல் கா ணப் படு ம். ( மு க் கி ய ஆங் கி ல உச் சரி ப் பு வி தி கள் ) English Spelling Rules!
மு க் கி ய ஆங் கி ல உச் சரி ப் பு வி தி கள் ) English Spelling Rules! எல் லா.


உச் சா ரணம், ஸ் வரம், மா த் தி ரை, பலம், ஸமம், ஸந் தா னம் என் ற பல. பயி ற் சி யி ல் தமி ழ் உச் சரி ப் பு ஒலி கள் அமை ந் ததற் கா ன வி தி கள்.
தமி ழ் மொ ழி ஒலி யன் கள். ( மு க் கி ய ஆங் கி ல உச் சரி ப் பு வி தி கள் ) ENGLISH - II TERM PRIMARY CLASSES IMPORTANT WORDS IN ENGLISHSTD ).

Post a Comment " அனை த் தி ந் தி ய ஆசி ரி யர் பே ரவை " நண் பர் களே. உச் சரி ப் பு வி தி கள் : தெ ய் வத் தி ன் கு ரல் ( இரண் டா ம் பகு தி ). உச்சரிப்பு விதிகள். நீ ங் கள்.
உசசரபப-வதகள