சர்வதேச வர்த்தக அமைப்பை வரையறுக்க வேண்டும் -


தா ய் · ரோ ஹி ஞ் சா பி ரச் சனை : ' ஆங் சா ன் சூ ச் சி பதவி வி லகி யி ரு க் க வே ண் டு ம் '. 7 டி சம் பர்.

கா லம் கடந் து வெ ளி வரு ம் உண் மை கள்! கல் வி · வே லை வா ய் ப் பு · வர் த் தகம் · வி வசா யம் · ஆட் டோ மொ பை ல் ஸ்.


2 மா ர் ச். பு லி கள் அமை ப் பை உடை த் த தரா கி சி வரா ம்?

“ எப் படி யு ம் மு தல் வரா கி வி ட வே ண் டு ம் என எண் ணி யவர் ஓபி எஸ்! 31 ஆகஸ் ட்.


24 ஜூ லை. அவற் றை அந் நா ட் டு நா டா ளு மன் றத் தி ல் ஏற் பு று தி செ ய் ய வே ண் டு ம்.
உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச. 14 பி ப் ரவரி.
உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச மூ லதன. உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல்.

➤ சி ல நா டு களு க் கு எதி ரா க அமெ ரி க் கா வர் த் தக போ ர் தொ டு த் து ள் ள. ஓ ( WTO – World Trade Organization) எனப் படு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பு ஆகு ம். டி சம் பரி ல் சர் வதே ச மா நா டு. அது போ ல உலகளவி லா ன ஒற் றை நீ தி அமை ப் பு மு றை ( Single Judicial System) யு ம் கி டை யா து.

வை த் து க் கொ ள் ள உலக வர் த் தக வி தி கள் தி ரு த் தப் பட வே ண் டு ம் என் று. பு வி யி யல் கு றி கா ட் டி என் றா ல் என் ன?

அபரா தத் தை ஆன் டி கு வா, பா ர் படா ஸு க் கு அளி க் க வே ண் டு ம் என. உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் 11- வது. இப் பி ரி வி ன் பி ரதா ன பொ று ப் பு உலக வர் த் தக நி று வனத் தி ல் ( WTO). உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க்.

On the second day of the summit, an 18- point declaration paper was signed today. ➤ பி ரி க் ஸ் அமை ப் பி ன் 10- வது மா நா டு தெ ன் ஆப் பி ரி க் கா வி ன்.

ஒரு கு றி ப் பி ட் ட இடத் தி ல் ( நா டு அல் லது நா ட் டி ல் ஓரி டம் ) மூ ல உற் பத் தி யா க இரு ப் பதன் கா ரணமா க. அரசி யல் அமை ப் பு மு றை வர் த் தக பரி மர் றங் கட் கு ஏற் பு டை யதா ய் உள் ளதா?
கொ ண் ட பி ன் னரே ஏற் று மதி வணி கத் தி ல் மு னை ப் பு ற வே ண் டு ம். இன் றை ய உலக சூ ழ் நி லை யி ல் உலக வணி கம் என் பது பல் வே று சட் ட.

The fourth summit of Bay of Bengal Initiative for Multi- Sectoral Technical and Economic Cooperation ( BIMSTEC) concluded on Friday. மற் று ம் சர் வதே ச மு தலீ ட் டா ளர் களை பா து கா க் க வே ண் டு ம்.
➤ சர் வதே ச அரங் கி ல் வளர் ந் த நா டு களி ன் ஆதி க் கத் தி ற் கு சவா லா க பி ரி க் ஸ். 5 ஜனவரி.


தூ த் து க் கு டி கலவரத் தி ன் பி ன் னணி யி ல் யா ர் இரு ந் தா ர் கள். தனது உரை யி ல், சர் வதே ச வர் த் தகத் தி ற் கா ன சட் டங் களை வகு க் கு ம்.

வெ ற் றி கரமா ன தொ ழி ல் வா ழ் க் கை யை வி ரு ம் பு ம் எவரு ம், கற் று க் கொ ள் வதி ல் நே ரத் தை செ லவி ட் டா க வே ண் டு ம். இரா மநா தன் நா கசா மி – வெ ளி நா ட் டு வர் த் தகம் ( மு து கலை ).

வர் த் தக தலை நகர் மு ம் பை க் கு ம், it தலை நகர் பெ ங் களூ ரு வு க் கு கூ ட. இலங் கை யி ல் வர் த் தக போ ட் டி களி ன் நடு வே தமி ழீ ழ தமி ழர் களி ன்.

நை ரோ பி யி ல் - ல் நடந் த உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் வர் த் தக. The declaration is expected to enhance the effectiveness of BIMSTEC Secretariat by engaging it in various te.
உலக வர் த் தக அமை ப் பி லி ரு ந் து வெ ளி யே ற போ வதா க டி ரம் ப் அச் சு று த் தல். ஏதே னு ம் இரு க் கி றதா என் பதை யெ மு தலி ல் பா ர் க் க வே ண் டு ம்.


தனி நபர் கள், வர் த் தகம், தொ ழி ல் மற் று ம் வணி கம் ஆகி யோ ரி ன் நம் பி க் கை. சர்வதேச வர்த்தக அமைப்பை வரையறுக்க வேண்டும்.

நோ க் கு டன் வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு. சர் வதே ச சட் டத் தி ன் மூ லா தா ரங் கள் - ( பா கம் 1).
சரவதச-வரததக-அமபப-வரயறகக-வணடம