செர்ரி வர்த்தக பைனரி சமிக்ஞைகள் -

பை னரி வி ரு ப் பம் ஆபத் து இலவச வர் த் தகம். வர் த் தக வி ரு ப் பங் கள் ஸ் கொ ட் ரெ ட் டி ன் வி லை அந் நி ய செ லா வணி.
செர்ரி வர்த்தக பைனரி சமிக்ஞைகள். 83 ப பங் கு வி ரு ப் பங் கள் சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகர்.

E g வி ரு ப் பங் கள் உத் தி கள் pdf சி ட் டி கு ரூ ப் அந் நி ய வர் த் தகம் forex. Phd வர் த் தக அமை ப் பு.
சரர-வரததக-பனர-சமகஞகள