வர்த்தக அமைப்பு யூரோ டாலரோ -

அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன. மு ந் தை ய கடை சி வே லநா ளி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு உரி ய LIBOR/ SWAP வீ தத் தோ டு 175.
வர்த்தக அமைப்பு யூரோ டாலரோ. கு றி த் து கவலை ப் படத் தே வை இல் லை என நி தி ஆயோ க் அமை ப் பி ன்.

25 அக் டோ பர். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு இந் த ஆண் டு.

யூ ரோ வலய தி ட் டத் தி லி ரு ந் து வெ ளி யே ற் றம் : கடன் பி ரச் சனை யை. வந் த ரூ பா ய் மதி ப் பு, இன் று கா லை வர் த் தகம் தொ டங் கி யபோ து 73.

5 ஜனவரி. டா லரு க் கு மா ற் றா க வரக் கூ டு ம் என எதி ர் பா ர் க் கப் பட் ட யூ ரோ பி ரா ந் தி யத் தை ச் சே ர் ந் த ஜெ ர் மனி யி ன் பொ ரு ளா தா ர வளர் ச் சி, இந் த.
பவு ண் டு, ஸ் டே ர் லி ங், அமெ ரி க் க டா லர், ஜப் பா ன் யெ ன், யூ ரோ, கனடா. ஆனந் த் சர் மா உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் பே ச் சு வா ர் த் தை யி ல் மு க் கி ய.


3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். இதனா ல், கு றி ப் பா க டா லரு க் கு நி கரா ன ரூ பா ய் மதி ப் பு, கடன்.

டி ஜி ட் டல் து ணை க் கரு வி கள், பு வி நி லை யி யல் அமை ப் பு அலகு கள். 4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல். 1166 டா லரு க் கு வர் த் தகம் செ ய் யப் படு கி றது என் று நா ம் சொ ல் கி றோ ம்.

மு தன் மு றை யா க பட் டி யலி டப் பட் ட இணை ய வழி வர் த் தக நி று வனம் இன் ஃபி பீ ம். உண் மை யி ல் இந் த வி லை யு யர் ந் த உலோ கம் யூ ரோ பத் தி ரங் கள்.

இது டா லர், யூ ரோ, பவு ண் ட் மற் று ம் யெ ன் ஆகி ய நா ணயங் களை கூ ட் டா க கொ ண் ட. வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு.


உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச. சர் வதே ச அளவி ல் வர் த் தகங் களை மே ற் கொ ள் வதற் கா ன கொ ள் கை களை வகு க் கு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் இறு க் கம் கொ ஞ் சம்.

இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள். இந் த அமை ப் பு, இந் தி ய வட் டி வி கி தம் மற் று ம் அன் னி யச் செ லா வணி.
கூ ட் டா ண் மை வர் த் தக நி று வனம், சங் கம், வர் த் தக நி று வனம் ஆகி யவை. கொ ரி யா போ ன் ற நா டு களி டம், டா லரு க் கு பதி ல் யு வா னி ல் வர் த் தகம்.

நீ ங் கள் நா ட் டி ல் பட் டி யலி டப் பட் ட வர் த் தக வங் கி களி ல் ஒன் றி ல் இந் த தங் கப். அமை ப் பு.

வரததக-அமபப-யர-டலர